ایزوالکتروفوکوسینگ | IEF

ایزوالکتروفوکوسینگ، روش مرسوم در الکتروفورز پروتئین ها می باشد که از دو مرحله تشکیل شده است. مر حله اول IEF  یا ایزو الکتریک فوکوسینگ نام دارد که بعد اول الکتروفورز پروتئین ها می باشد و جدا سازی بر اساس نقطه ایزوالکتریک پروتئین ها در میدان الکتریکی روی محور x است و مرحله دوم SDS_PAGE است که بعد دوم الکتروفورز پروتئین ها می باشد  که جدا سازی بر اساس جرم مولکولی پروتئین ها می باشد. 

زیست فرایند ارشیا

ایزو الکتریک فوکوسینگ بعد اول و بعد دوم | IEF

SDS-PAGE حروف اختصار اس دی اس  پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز می باشد همانطور که از این کلمات پیدا است این روش، روشی است که الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید و با استفاده از ماده اس دی اس صورت می گیرد در این مرحله وظیفه SDS با اتصال به مولکول های پروتئین یکسان سازی بار الکتریکی مولکول ها است تا جدا سازی پروتئین ها فقط بر اساس جرم مولکولی باشد.

دسته بندی محصولات