بسته های آموزشی بیولوژی مولکولی

این محصولات برای آموزش روش ها و تکنیک های بیولوژی مولکولی برای دانشجویان و دانش آموزان علاقه مند پیشنهاد میگردد.

این مجموعه لوازم و تجهیزات شامل: انواع سمپلر های ثابت ( میکرو پیپت )، تانک ژل الکتروفورز ، منبع تغذیه ( پاور ساپلای )، ژل داک ( ژل داکیومنتیشن )، و کیت های مورد نیاز می باشد.

دسته بندی محصولات