آگارز و مواد الکتروفورز

انواع پودر و قرص آگارز، مواد محلول و بافر های الکتروفورز افقی و عمودی و الکترو بلاتینگ قابل ارائه می باشد.

پودر آگارز از مشتقات نوعی جلبک قرمز دریائی است.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا

انواع آگارز و مواد الکتروفورز

با توجه به باردار بودن مولکول های دی ان ای ( DNA ) و پروتنئین، آنها را می توان بر اساس وزن مولکولی، شکل فضائی و بار الکتریکی توسط روشی به نام الکتروفورز جدا سازی و مطالعه نمود.

در روش الکتروفورز افقی، از یک محیط نیمه جامد به نام ژل آگارز جهت تفکیک و بررسی کیفی DNA استفاده می شود. برای تهیه ژل از پودر آگارز با درصد های مختلف باید استفاده نمود. میزان غلظت ژل آگارز تهیه شده، قدرت تفکیک مولکول های DNA دو رشته ای و تک رشته ای را تعیین می کند.

دسته بندی محصولات