اسپکتروفتومتر

انواع اسپکتروفتومتر های Vis ، UV/Vis بصورت تک پرتوئی و یا دو پرتوئی قابل ارائه می باشد. این دستگاه یک طیف سنج نوری است که بر اساس میزان جذب نور نمونه ها، غلظت آنها را تعیین می کند که درعلم شیمی کاربرد دارد. البته اکنون برای تعیین میزان غلظت دی ان ای DNA و آر ان ای RNA هم در علم ژنتیک به کار می رود. آن دسته از نمونه هائی که نور مرئی را جذب می کنند توسط اسپکتروفتومتر ویزیبل Visible شناسایی و تعیین غلظت می شوند و آن دسته نمونه هائی که نور مرئی را عبور می دهند باید توسط اسپکتروفتومتر های UV Visible شناسائی و تعیین غلظت شوند.

انواع اسپکتروفتومتر های Vis ، UV/Vis بصورت تک پرتوئی و  دو پرتوئی

دسته بندی محصولات