آب مقطر گیری (یکبار و دو بار تقطیر)

انواع دستگاه های آب مقطر گیری یکبار و دو بار تقطیر، آب خالص ساز با حجم های خروجی مختلف قابل ارائه می باشد. 

انواع آب مقطر گیری یکبار و دو بار تقطیر در حجم های مختلف

دستگاه آب مقطر گیر دارای سیستم حرارت دهی توسط المنت است که آب محفظه دستگاه را به جوش آورده و سپس بخار ایجاد شده با عبور از مسیر مبرد ها پس از سرد شدن دوباره، به آب تبدیل می شود. بهتر است که دستگاه مجهز به پیش فیلتر ورودی آب باشد تا املاح آب قبل از ورود به منبع آب دستگاه جذب فیلتر شود. اگر دستگاه امکان انجام مجدد این عمل را داشته باشد، دو بار تقطیر است. 

دسته بندی محصولات