آگارز و مواد الکتروفورز افقی

انواع آگارز و مواد مورد نیاز برای الکتروفورز افقی و پی سی آر شامل: مستر میکس ، آگارز ، دی ان ای مارکر ، لودینگ دای ، رنگ پرو بلو دی ان ای ، رنگ اتیدیوم برماید جایگزین ، بافر های تی بی ایی TBE و تی ای ایی TAE و آب دپس قابل ارائه می باشد.

زیست فرایند ارشیا

برای مشاهده نمونه فیلم های آموزشی نحوه انجام الکتروفورز به بخش گالری فیلم مراجعه فرمائید.

انواع آگارز و مواد مورد نیاز برای الکتروفورز افقی و پی سی آر شامل: مستر میکس ، آگارز ، دی ان ای مارکر ، لودینگ دای ، رنگ پرو بلو دی ان ای ، رنگ جایگزین اتیدیوم بروماید ، بافر های محلول و پودر تی بی ایی TBE و تی ای ایی TAE و آب دپس قابل ارائه می باشد.

دسته بندی محصولات