کیت و مواد الکتروفورز عمودی

کیت و مواد مورد نیاز الکتروفورز عمودی شامل: پروتئین لدر در 2 نوع پی پی ال PPL و بی بی ال BBL ، انواع بافر های تی جی اس دی اس پی TGSDSP ، تی جی پی TGP ، تی تی اس دی اس پی TTSDSP ، ام اس دی اس پی MSDSP ، MESDSP ، TG10X1L ، SDS10X1L ، و غیره قابل ارائه می باشد.

زیست فرایند ارشیا
زیست فرایند ارشیا
دسته بندی محصولات