مواد ایزو الکتریک فوکوسینگ

انواع آمفولیت ها  و استریپ های آی ایی اف IEF با pH های مختلف قابل ارائه می باشد.

دسته بندی محصولات